logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(5 โหวต)

เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.แผ่นพับ กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มสหกรณ์
2. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
3. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
4.ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
5.ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
6.ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
7.ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
8. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT

อ่าน 1742 เวลา