logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

tab procurement only


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถยนต์ กพส. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (10 มิถุนายน 2563 ) icon new
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 4)
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (30 เมษายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GMP
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (30 เมษายน 2563)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 3)
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (29 เมษายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 เมษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 เมษายน 2563)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2563 (17 เษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (16 เมษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยวิธีประกาศเชิญชวน ( 9 เมษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (31 มีนาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มีนาคม 2563)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มีนาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนระบบตรวจการสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23 มีนาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (18 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (27 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (24 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (21 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแควน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (20 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดบันทึกภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์การ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (14 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (13 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (13 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (13 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการพัฒนาระบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (8 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (8 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (2 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบ VDO Confrence การประชุมทางไกล กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (2 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบ VDO Confrence การประชุมทางไกล กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (24 ธันวาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระยะที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ธันวาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ธันวาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระยะที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธันวาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 ธันวาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินค้า (CDC) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พฤศจิกายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 29 พฤศจิกายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราจ้างดูแลระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 25 พฤศจิกายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิก จ้างดูแลระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พฤศจิกายน 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิก จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤศจิกายน 2562) (19 พฤศจิกายน 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบ SAN Storage ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤศจิกายน 2562)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินค้า (CDC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปี 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดูแลระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบ SAN Storage ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2 )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบ SAN Storage ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศการประกวดราคาเช่างานเช่ารถยนต์โดยสาร (กพส.) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินค้า (CDC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้าง ดูแลระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบ SAN Storage ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้าง ดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638 ตุลาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาฌเช่างานเช่ารถยนต์โดยสาร (กพส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ตุลาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศการประกวดราคาเช่างานเช่ารถยนต์โดยสาร (กพส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 กันยายน 2562 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาฌเช่างานเช่ารถยนต์โดยสาร (กพส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 กันยายน 2562)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกวดราคาฌเช่างานเช่ารถยนต์โดยสาร (กพส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กันยายน 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการกึ่งถาวร ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพรชบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 สิงหาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินเกษตรแปรรูปของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พศ 2562
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( 12 กรกฏาคม 2562 )
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีสั้นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศยุคใหม่
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มิถุนายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราจ้างเผยแพร่ภาพยนต์สารคดีสั้นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศยุคใหม่
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มิถุนายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กุมภาพันธ์ 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราจ้างเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 กุมภาพันธ์ 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 กุมภาพันธ์ 2562)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราจ้างเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างความรู้เรื่องระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 กุมภาพันธ์ 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2562 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2562
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ครั้งที่ 2)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ธันวาคม 2561)(28 ธันวาคม 2562)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธันวาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer One (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธันวาคม 2562) 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2561

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประทาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer One
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประทาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลออกเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer One
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ หน้ากว้าง 160 ซม. ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ตุลาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพวเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสาหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (5 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลและระบบ SAN Storge ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2 )
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง  งานจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กันยายน 2561)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารการจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กันยายน 2561)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (e-bidding) (18 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลและระบบ SAN Storge ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 กันยายน 2561
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ปี 2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาฐานข้อมูล และระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(6 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(6 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)(6 กันยายน2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) (24 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสรนิมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (e-bidding) (23 สิงหาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคา งานจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคา จ้างทำความสะอาดที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 สิงหาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ปี 2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 สิงหาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ระบบสหกรณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 12 กรกฏาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 12มิถุนายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มิถนายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (ครั้งที่ 3)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กุมภาพันธ์ 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกวดราคา โครงการพฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (16 กุมภาพันธ์ 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 กุมภาพันธ์ 2561)   
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 8 กุมภาพันธ์ 2561)

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 8 กุมภาพันธ์ 2561)

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (23 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2561)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน 
(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการบูรณาการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร (28 ธันวาคม 2560)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมประกวดราคาชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ธันวาคม 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ธันวาคม 2560)
icon 22ระกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และถ์อหุ้นผ่าน Smart Office กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธันวาคม 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรือง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธันวาคม 2560) 
icon 22 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์การเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ และการถือหุ้นผ่าน (Smart officer กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(2 พฤศจิกายน 2560)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง พัฒนาบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ตุลาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารทีท่ทำการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ตุลาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ตุลาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายของกรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงการบูรณาข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนวามเข้มแข็งสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(13 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 กันยายนยน 2560)(13 กันยายนยน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงประสิธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กันยายนยน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกร์ เรื่อง การประกวดราคาเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bibding) (ครั้งที่ 2 ) (11 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (30 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (25 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยช์ร่วมกัน  (25 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 30 จำนวน 30 เครื่อง (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2560)
icon 22 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560 (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมสำหรับระบายอากาศสำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) (3 ส.ค 2560)
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์รายวัน ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่ข่าวสารจ้างเผยแพร่สารคดีสหกรณ์ทางสถานีโทรทัศน์ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 เม.ย. 2560)
icon 22ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่่อง สอบราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ โครงการพัฒนาศักยภาพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2560 (11 เม.ย. 2560)
icon 22ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อเครื่องคัดแยกสีข้าวสาร (กล้องสี) พร้อมติดตั้งด้วยวีธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 เม.ย. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2560 (7 ก.พ. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่นโยบายและสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ม.ค. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (ครั้งที่ 3) (13 ม.ค. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (ครั้งที่ 2) (29 ธ.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (ครั้งที่ 2) (9 ธ.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (8 ธ.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28  พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (28 พ.ย. 2559)
icon 22ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (10 ต.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (7 ต.ค. 2559) 

bb next

                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                           

 

อ่าน 11131 เวลา