logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(5 โหวต)

tab policy moac


pic preview2 pic preview

icon 22หลักการและเหตุผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน icon new1

  icon 22
 การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร (จำแนกตามควาพร้อม)โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 
icon 22โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน icon new1
 
icon 22แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์(เพื่อยกกระดาษ A4)
  
 
icon 22คู่มืออธิบายนโยบายยกกระดาษ A4 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

icon 2212 กรกฎาคม 2560 คํากลาวเปดงานและมอบนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในการประชุม ซักชอม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์icon new1
icon 2212 กรกฎาคม 2560 การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ icon new1

วีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโบาย


   

                                             

 

 

 

 

 

 

อ่าน 17802 เวลา