logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์เป้าหมายจำนวน 14 แห่ง โดยจะมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์เชิงพาณิชย์ แนวทางการพัฒนาการผลิต โดยให้สหกรณ์จ้างผู้ผลิตภายนอก (OEM) ให้เป็นผู้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือสหกรณ์จะดำเนินการผลิตเอง ตลอดจนการวางแผนด้านการตลาด การจัดกิจกรรม Business Matching กับคู่ค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการขยายช่องทางการจำหน่าย เช่น การออกงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า การอบรมด้านการตลาดสินค้าออนไลน์ เพื่อให้สามารถขยายผลสู่การผลิตการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม พัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสร้างการรับรู้สินค้าใหม่ของสหกรณ์แก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

อ่าน 77 เวลา