logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 กรกฏาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7, 8 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนตรวจฯ จำนวน 16 โครงการ ผลเบิกจ่าย 27 หน่วยงาน คิดเป็น 77.64%

อ่าน 686 เวลา