logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสหกรณ์ ขบวนการณ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มนําวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และทรงเป็นผู้วางรากฐานงานสหกรณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย
สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการกระจายและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตได้พบปะผู้บริโภค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมสังคมและสาธารณะประโยชน์ (การรับบริจาคโลหิต) มีสินค้าสหกรณ์จากขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวนกว่า 150 ร้าน เช่น ไข่ไก่ หอม กระเทียม ข้าว และสินค้าตามฤดูกาล และกิจกรรมนาทีทองส่งเสริมการขาย สหกรณ์สอนอาชีพ และการแสดงดนตรีลูกทุ่งจากสภาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

อ่าน 104 เวลา