logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

24 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์แก่สมาชิก โดยขอให้ทุกคนมีความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีนายจักรพรรณ แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ
สำหรับสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 1,803 คน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 มีทุนดำเนินงานกว่า 334 ล้านบาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจรับฝากเงิน 3.ธุรกิจแปรรูป และ 4.ธุรกิจจัดหา อีกทั้งสหกรณ์ได้มีการดำเนิรโครงการต่างๆ แก่สมาชิก อาทิ โครงการระดมทุนภายในของสหกรณ์ เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกนำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด ได้จัดทำโครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อกระตุ้น ปลูกฝังให้ความรู้กับสมาชิก ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ รวมถึงการทำกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การลดใช้สารเคมีหรือใช้สิ่งอื่นทดแทน การรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าสหกรณ์
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด ได้ดำเนินงานตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทุกด้าน เพื่อให้สมาชิกมีชิวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสมาชิก การบริหารงานของสหกรณ์ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของสมาชิก และทำหน้าที่ในการส่งผ่านความช่วยเหลือการสนับสนุนจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนผ่านกลไกของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจในอำเภอไชยา เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก และประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย

อ่าน 92 เวลา