logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 ตุลาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2562 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2562 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่าน 258 เวลา