logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 พฤษภาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 17 โครงการ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 100 เวลา