logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง มุมมองความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามมาตรา 89/2

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง มุมมองความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามมาตรา 89/2 เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทำรายงาน รวมทั้งความคิดเห็นเรื่องการกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการดาเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ การให้กู้และการให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง การฝากเงินหรือการลงทุน การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง การจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดเก็บและรายงานข้อมูล และประเด็นอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแล พร้อมทั้งให้แนวทางในการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 175 เวลา