logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มีนาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ริเริ่มให้พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ อาหารแปรรูป และเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
ทั้งนี้ ได้มีการนำร่องเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต ให้มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ รวบรวม แปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค ผ่านร้านค้าสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าตรงถึงผู้บริโภค
การดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน สามารถเป็นช่องทางตลาดให้กับสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในเมืองหลวงสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเกษตรกร โดยได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าข้าว ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม กาแฟ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ผักและผลไม้ จากเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง สำหรับสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ไข่ไก่เบอร์ 1 กล้วยหอมทองสด รวมทั้งผักและผลไม้
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถขยายผลให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์สนใจและประสงค์เข้าร่วมดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 98 แห่ง ใน 42 จังหวัด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและร้านค้าสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ บริการแก่ประชาชน ในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึงต่อไป

อ่าน 191 เวลา