logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล ตามโครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธีระพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล ตามโครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธีระพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สำหรับกิจกรรมปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล ปริมาณ 500 ตัน เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายเกลือทะเลสู่ตลาด โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาราคาเกลือตกต่ำ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 หลังตรวจพบว่าปัจจุบันมีเกลือที่ยังค้างในยุ้งฉางสหกรณ์ จำนวน 25,000 ตัน และคาดว่ากำลังจะมีผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดอีก ประมาณ 900,000 ตัน
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเลในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยวางแผนกระจายเกลือ 3 แนวทาง คือ 1) กระจายเกลือทะเลให้สหกรณ์ทั่วประเทศ จำนวน 800 แห่ง โดยขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งซื้อเกลือทะเล 1 ครัวเรือน 1 ถุง (ขนาด 5 กิโลกรัม) ราคาถุงละ 27.50 บาท 2) ขอความร่วมมือศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ ช่วยนำเกลือทะเลไปจำหน่าย เป้าหมายแห่งละ 10 ตัน 3) ประสานงานองค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อเกลือทะเล เนื่องจากสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือทั่วประเทศ จำนวน 18 แห่ง มีความพร้อมที่จะดำเนินการโดยจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านประมง ที่ต้องการใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการรักษาคุณภาพสินค้าประมง จำนวน 11 แห่ง โดยในขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งยอดการสั่งซื้อเกลือจากสหกรณ์ทั่วประเทศแล้วจำนวน 1,500 ตัน รวมมูลค่า 8,250,000 บาท
สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือสหกรณ์ผู้ซื้อเกลือ โดยประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้ขอความร่วมมือสหกรณ์/สมาชิกแต่ละรายช่วยซื้อเกลือทะเล ประสานสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ภายในจังหวัด ขอความร่วมมือช่วยกระจายสินค้าเกลือทะเล รวมทั้งประสานองค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล นอกจากนี้ ยังได้ประสานสหกรณ์ผู้ผลิต/จำหน่ายเกลือ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด และผู้แทนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เพื่อร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ อีกทั้งลงพื้นที่สำรวจสินค้าเกลือทะเล ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือเพชรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรี และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือ เพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้ศึกษา และกำหนดแนวทางมาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเกลือทะเลไทยทั้งระบบบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น ดำเนินการจัดตั้งสถาบันเกลือทะเล salt academy ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจะเป็นองค์กร เพื่อการศึกษา พัฒนาและอนุรักษ์เกลือทะเลเต็มรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนในการพัฒนาสินค้าและการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการเกลือทะเลไปใช้ในการผลิตสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ คุณคทาวุท บุญมา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด โทรศัพท์ 081 - 0155739 และ 032 - 706232

อ่าน 95 เวลา