สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(6 โหวต)

tab director

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
   
pic director pichet2
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
         
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
Wisit Sisuwan 22nov2560
 MG Wiwatchai
Atcha Suwan Nit 
 
 
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิวัตห์ชัย พันธุ์วา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : 
อัชฌา สุวรรณนิตย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         
    pic boss2    
    -
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์
อีเมล์ : -
    
         
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
pic sanae
 
 Prakop Phaophong
 
 Sorat Oaisun 24nov2560
 
 
เสน่ห์ สภาพันธ์
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการ)
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,7 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02 - 628 - 5142

ประกอบ  เผ่าพงศ์
 ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : -
โสรัจ ออไอศูรย์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 282 - 5469
 
 
         
 
pic kamron
Santhan 17oct2561
Tha Phon NaNak 21may2562
 
 
คำรณ พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,10
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02 - 280 - 0354
สันทาน สีสา
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 628 - 5150
ถาพร ณ นคร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11,12
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 -  285 - 5141

 
         
 

pic boss003

pradya 17oct2561 
 
Som Sak Kritha Thon 
 
 
พีรพนธ์  กิจโกศล
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel : 02 - 628 - 5151
ปรัชญา มากไมตรี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16, 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 282 - 5468
สมศักดิ์ กรีธาธร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-628-5147
 
       
 
 
ผู้อำนวยการกอง / สำนัก / กลุ่ม
         
 
 uri 17oct2561
winida1 
sakchai 11oct2561
 
 
อุไร ทับเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ :
วนิดา รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
Athit Suk Luea
pic boss finance
 pic boss2
 
 
สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
 pic krp somsak
 Surin Wathanyu 17oct2561
Konapha Chaiwat 21june2561
 
 
สมศักดิ์ ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุรินทร์ วทัญญู
เลขานุการกรม
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
กรนภา ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
update Chai Khong Kaeo5022563
verod 61
Pratya062561 
 
 
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรัชญา ดิลกสัตยา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
Suwit Noiim 28feb2562 
pic boss finance
jiroje
 
 
สุวิช น้อยอิ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียน
และกฎหมาย

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จิโรจน์  แช่มวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
  pic verod 61 nart
  ครสวรรค์ โภคา
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ 
 รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาถ บำรุงพาณิชย์  
 ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
       
       
       
ผู้เชียวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
                                                                                                                                                                                
   
 pic boss2
pic boss2
 
 pic boss2
 
 
-
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
อีเมล์ : -
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
อีเมล์ : -

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อีเมล์ : -
 
          
 
pic boss2
Suphithaya Phukchinda
Pranom Chan Mai
 
 
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
อีเมล์ : -
สุพิทยา พุกจินดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรานอม จันทร์ใหม่
 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
Kanyapat Varanagupta
Surang Khainan 
   
 
กัญจนา ภัทรวนาคุปต์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
สุรางค์ คัยนันท์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
     

 

 
 
อ่าน 48079 เวลา