logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

tab director

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
   
pic director pichet2
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
         
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
pic boss dacfg
pic boss cooptrain
Wisit Sisuwan 22nov2560
 
 
เชิดชัย พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         
    pic boss plan    
    ภานุวัฒน์ ณ นครพนม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
         
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
pic sanae
 
 pradya 17oct2561
Surirat Uansakun 26oct2561 
 
 
เสน่ห์ สภาพันธ์
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการ)
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02 - 628 - 5142

ปรัชญา มากไมตรี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 282 - 5468
สุรีย์รัช อวนสกุล
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 628 -5149
 
 
         
 
pic sombat
Santhan 17oct2561
Sorat Oaisun 24nov2560
 
 
สมบัติ เมฆทรงกลด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02 - 285 - 5147
สันทาน สีสา
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 628 - 5150
โสรัจ ออไอศูรย์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11,12
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 - 282 - 5469
 
         
 
pic boss003
Tha Phon NaNak 21may2562 
 
 pic kamron
 
 
พีรพนธ์  กิจโกศล
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel : 02 - 628 - 5151
ถาพร ณ นคร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,15
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 -  285 - 5141

คำรณ พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 16,17
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02 - 280 - 0354
 
         
ผู้อำนวยการกอง / สำนัก / กลุ่ม
         
 
 uri 17oct2561
winida1 
pic boss area1
 
 
นางอุไร ทับเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ :
วนิดา รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ณรงค์พล พัฒนศรี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
sakchai 11oct2561
pic boss finance
 
 
 
ศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
 pic krp somsak
somjit 17oct2561 
Konapha Chaiwat 21june2561
 
 
นายสมศักดิ์ ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีเมล์ :
สมจิตร ส่องสว่าง
เลขานุการกรม
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรนภา ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
Atcha Suwan Nit
verod 61
Pratya062561 
 
 
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปรัชญา ดิลกสัตยา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
 Surin Wathanyu 17oct2561
pic boss finance
jiroje
 
 
สุรินทร์ วทัญญู
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียน
และกฎหมาย

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จิโรจน์  แช่มวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
  pic verod 61 nart
  ครสวรรค์ โภคา
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
อีเมล์ :
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ 
 รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นาถ บำรุงพาณิชย์  
 ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
       
       
       
ผู้เชียวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
                                                                                                                                                                                
   
Suwit Noiim 28feb2562
pic boss2
 
korakot4
 
 
สุวิช น้อยอิ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรกฎ ชยุตรารัตน์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
          
 
Amnat AttaThakoWitWong
Suphithaya Phukchinda
Pranom Chan Mai
 
 
อำนาจ อัตถโกวิทย์วงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุพิทยา พุกจินดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรานอม จันทร์ใหม่
 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
Kanyapat Varanagupta
Surang Khainan 
   
 
กัญจนา ภัทรวนาคุปต์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
สุรางค์ คัยนันท์
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
อีเมล์ :
   
     

 

 
อ่าน 34858 เวลา