logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

tab korporshor2

 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

ที่มา

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยกำหนดไว้ในหมวด 2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ มาตรา 9 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และวางแผนพัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ต่อไป

องค์ประกอบของ คพช.

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
8. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นกรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
11. ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
12. ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
13. ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ เป็นกรรมการ
14. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
15. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการ
16. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
17. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
18. ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 อำนาจหน้าที่ของ คพช.

    (1) อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์
4. กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
5. พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย
6. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
7. มีอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

   (2) อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย (มาตรา 14)
2. พิจารณารายงานประจำปีแยกตามประเภทสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ (มาตรา 16 (7))
3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง (มาตรา 23 วรรคแรก)
4. พิจารณาเห็นชอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ (มาตรา 23 วรรคสอง)
5. เห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (มาตรา 29)
6. กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร กพส. (มาตรา 30 วรรคสาม)
7. กำหนดการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น (มาตรา 62 (7))
8. เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระของสหกรณ์ที่เลิกแล้วแล้วตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดกรณีเมื่อได้ชำระหนี้ของสหกรณ์แล้ว แต่ยังมีทรัพย์สินคงเหลือ (มาตรา 86 (2))
9. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ (มาตรา 101 วรรคสอง)
10. มอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยดำเนินการอื่น (มาตรา 110 (10))

 คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ใน คพช.
   
 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาหรือกระทำการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จำนวน 6 คณะ

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
2. คณะอนุกรรมการการลงทุน
3. คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์
5. คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์
6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ พ.ศ. 2561
3. เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานอื่นของคณะอนุกรรมการ

 ประกาศ/ข้อกำหนดของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ใน คพช.
- ประกาศคณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1104/14919 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546 เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
2. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/12589 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

สรุปมติประชุม คพช. ที่สำคัญ

icon all cat

สถานที่ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 2281 - 8100

 

 

อ่าน 9975 เวลา