logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(3 โหวต)

tab korporshor2

 

ที่มา

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสหกรณ์ โดยกำหนดไว้ในหมวด 2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ มาตรา 9 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตินี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ต่อไป


องค์ประกอบ

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
8. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นกรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
11. ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
12. ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
13. ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ เป็นกรรมการ
14. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
15. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการ
16. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
17. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
18. ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่ของ คพช.

  1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนี้

       (1)   เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

       (2)   กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

       (3)   กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์

       (4)   กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์

       (5)   พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย

       (6)   พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

       (7)   มีอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

  1. อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

       (1)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  มอบหมาย (มาตรา 14)

       (2)   พิจารณารายงานประจำปีแยกตามประเภทสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ (มาตรา 16 (7))

       (3)   พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง (มาตรา 23 วรรคแรก)

       (4)   พิจารณาเห็นชอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ (มาตรา 23 วรรคสอง)

       (5)   พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (มาตรา 26) ซึ่งได้

              (5.1)   สั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (มาตรา 20)

              (5.2)   สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง สั่งให้ระงับการปฏิบัติงานบางส่วน สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการ (มาตรา 22 (1) – (4))

       (6)   เห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (มาตรา 29)

       (7)   กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร กพส. (มาตรา 30 วรรคสาม)

       (8)   พิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ (มาตรา 38)

       (9)   พิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับและคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ (มาตรา 44 วรรคสี่)

       (10) กำหนดการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น (มาตรา 62 (7))

       (11) พิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งเลิกสหกรณ์ (มาตรา 72)

       (12) เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระของสหกรณ์ที่เลิกแล้วแล้วตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด กรณี เมื่อได้ชำระหนี้ของสหกรณ์แล้ว แต่ยังมีทรัพย์สินคงเหลือ (มาตรา 86 (2))

       (13) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ (มาตรา 101 วรรคสอง)

       (14) มอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยดำเนินการอื่น (มาตรา 110 (10))

คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ใน คพช.
        มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้
ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จำนวน 5 คณะ

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
4. คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟื้นฟูกิจการ
5.ประกาศคณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
1. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ประกาศ/ข้อกำหนดของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ใน คพช.
1. ข้อกำหนดของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องอุทธรณ์ ที่ 1/2543 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543
2. ประกาศคณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ลงวันที่ 16 มกราคม 2543


ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
1. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1104/14919 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546 เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

การประชุมและมติ คพช. ที่สำคัญ คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>

สถานที่ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2281 8100

 

 

อ่าน 5305 เวลา