A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ และการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต ของสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 1 และมอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐแก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรในภาคใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าว

อ่านต่อ

99 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ทบทวนวิธีการคำนวณมูลค่าต่อหุ้นกรณีสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม และแนวทางการปฏิบัติในการชำระบัญชีของสหกรณ์

อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการรับฟังข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ ในการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

3 กรกฏาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 

อ่านต่อ

2 กรกฏาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ณตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO Conference) โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 55 จังหวัด ร่วมกับผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านต่อ
banner product banproduct more
product1 product2 product3 product4
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o 2020 04 23 11 38 36
กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร กองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการรับซื้อผลไม้ ได้แก่ มังคุด จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 27,000 กิโลกรัม หรือ 27 ตัน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการรับมอบจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน


     
2020 04 23 11 44 38 2 2020 04 20 11 27 37 safe image 12mar2563

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่สนใจจะจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 65 คน 


     
2020 03 24 13 48 15 2020 03 02 10 52 03 2020 01 30 10 00 45
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้เตรียมมาตรการรับมือโดยใช้กลไกของสหกรณ์ร่วมกันระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้มีการทำข้อตกลงกับห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลไม้คุณภาพจากสหกรณ์ด้วย โดยได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้ 79 แห่ง 29 จังหวัด เพื่อรับมือในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในครั้งนี้  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก 2,646 คน   สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร"

     
     
     icon all cat
     

icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban mobile appcpd

ban sign good

ban Information 1

ban bomb
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

IMG ITA

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
banner coopnews
ban seed coop
ban award cloth
แบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) icon new
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร