A- A A+

  icon intra icon fb cpd2 icon youtube cpd icon line cpd i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

 

iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 icon bigdata 
         
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010
ban infoannoucement
icon all cat

new director2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban infoactcpd icon all cat

19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2564 นายอัฌชา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรเเห่งชาติ ครั้งที่1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการขอแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ ของสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองปากจั่น จำกัด

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , ผู้อำนวยการกอง/สำนัก , ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจและนโยบายที่สำคัญสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหลา ตามพระราชดำริ โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบาย พบปะเกษตรกรประชาชนในพื้นที่ มอบของยังชีพผู้ด้อยโอกาส และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามนโยบาย รมว.กษ. จำนวนทั้งสิ้น 50,000 ตัว

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตราด ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 700 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัย และพบปะให้กำลังใจเกษตรกร ประชาชน โดยจุดแรกเดินทางไปยังวัดเสนาณรงค์ ตำบลปราณีต อำเภอเขาสมิง

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลจะนะ และพบปะประชาชนและเกษตรกร โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     

Untitled2

Untitled1 2021 07 09 13 56 00 1
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ให้กับสหกรณ์โคนมในพื้นที่ส่งเสริมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนด้านการตลาดนำการผลิตในภาวะวิกฤตโควิด – 19 เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ โดยเน้น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว นม และเนื้อโคขุน ภายใต้ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

     
2021 03 23 11 44 00 2021 02 03 14 01 26 2020 12 09 11 24 01

สหกรณ์จังหวัดนับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้บริบทใหม่ให้กับสหกรณ์จังหวัดเพื่อช่วยเติมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด ซึ่งในวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากดควิด – 19และกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ

     
2020 12 09 11 24 58 2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท

กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ban egove

picban ppng

ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
kratincpd
ขอเชิญร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564 icon new
หนังสือคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี PDF | E-book icon new
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) || รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อระหว่าง WFH
“การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ”ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เกษียณเปี่ยมสิทธิ์ สำหรับข้าราชการผู้เกษียณที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ PDF | E-book