A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

4 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนจังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่นำร่องตำบลเกาะเทโพ และพบปะพี่น้องเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านเกาะสวรรค์ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 12 ณ

อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก World soil Day 2019 จังหวัดอุทัยธานี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ

3 ธันวาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมศักดิ์ ผู่เจริญ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และประชุมหารือในแนวทางในการขยายผลการจัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ไปยังพื้นที่เขตปริมณฑล

อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีย้ายศาลแม่ย่าตาบ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และนายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8)”

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์

อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 62/63 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน รวมถึงรายงานสภาพอากาศ และสภาพฝน

อ่านต่อ
banner product banproduct more
product1 product2 product3 product4
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2019 11 18 15 18 56 2019 10 31 9 54 58 2019 10 16 14 55 23
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด มีจำนวนสมาชิก 143 คน สมาชิกประกอบอาชีพทำสวนยางพารา พื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 10,000 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา 9,200 ไร่ สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำยางข้นจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้รับซื้อ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อนำไปผลิตหมอน กาว ทำบ่อชลประทาน สร้างถนน และอาสนะ เป็นต้น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายในร้านสหกรณ์พระนคร ซอยอารีย์ เขตพญาไท นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ที่ได้มีโครงการรณรงค์ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทุกชนิด และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เช่น ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง มะละกอ เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการกรีดยาง
     
3 07oct2562 2019 10 02 9 33 39 CPD 47 years

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ประสบภัยน้ำท่วม มีการนำเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์กู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสั่งการให้กรมฯ สำรวจความเสียหายและผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่มีต่อสหกรณ์และสมาชิก ซึ่งพบว่ามีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 316 แห่ง สมาชิก 84,715 ครัวเรือน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กว่า 600 คนเข้าร่วมการสัมมนา และได้บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและสหกรณ์ทุกแห่งนำนโยบายและมาตราการต่าง ๆ ของรัฐไปช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในฐานะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด

     
2019 08 28 9 27 15 2019 04 09 15 34 09 2019 03 15 9 41 55
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดสตูล จำกัด ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตสินค้าตามที่กระทรวงคมนาคมต้องการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเครื่องวางแผนผลิตสินค้าเกษตร ไม่ให้ล้นตลาด วางแผนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรเพาะปลูกพืชตามความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป กรมส่งเสริมสหกรณ์สานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ ให้บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ปีละ 3 ทุน 
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

IMG ITA

ban bumnech
ban bomb
 
 
 
78208851 1378912618970355 7190654089712107520 o
        กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตั้งปณิธานความดีด้วยหัวใจ 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขัน
ได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
icon new
   โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563 
ผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( สวก.)  icon new
ขอเชิญบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีใจรักการขายออนไลน์ 
เข้าร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์