A- A A+

  icon intra icon fb cpd2 icon youtube cpd icon line cpd i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

 

iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 icon bigdata 
         
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010
ban infoannoucement
icon all cat

new director2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban infoactcpd icon all cat

22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

22 กันยายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดที่ดินในหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกระพง ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

21 กันยายน 2564 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จำกัด จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564

อ่านต่อ

21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมปิดรับตรวจรายงานการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2563

อ่านต่อ

21 กันยายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ

อ่านต่อ

21 กันยายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทประเด็นการเกษตร และตลาดนำการผลิตเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรสู่เกษตรสร้างมูลค่า ผ่านทางจอภาพ(VDO Conference) โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     

Untitled2

Untitled1 2021 07 09 13 56 00 1
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ให้กับสหกรณ์โคนมในพื้นที่ส่งเสริมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนด้านการตลาดนำการผลิตในภาวะวิกฤตโควิด – 19 เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ โดยเน้น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว นม และเนื้อโคขุน ภายใต้ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

     
2021 03 23 11 44 00 2021 02 03 14 01 26 2020 12 09 11 24 01

สหกรณ์จังหวัดนับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้บริบทใหม่ให้กับสหกรณ์จังหวัดเพื่อช่วยเติมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด ซึ่งในวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากดควิด – 19และกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ

     
2020 12 09 11 24 58 2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท

กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ban egove

picban ppng

ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
pageshow
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 icon new
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) || รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อระหว่าง WFH
“การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ”ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)