A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

1 มิถุนายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีนายสุรินทร์ วทัญญู เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรณรงค์ในวันดื่มนมโลก เชิญชวนคนไทยบริโภคนม ทุกวันเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day)

อ่านต่อ

29 พฤษภาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

29 พฤษภาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หารือร่วมกับผู้แทนจากบริษัท SMILE LIVE 99.5 ถึงแนวทางในการดำเนินโครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER ซึ่งโครงการดังกล่าวทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด เป็นเจ้าของโครงการและจะร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้และสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับส่งออกมาประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานรับมอบมังคุดคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออก จำนวน 17 ตัน จากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์จากจังหวัดระยอง ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดทำแผ่นยางพาราหุ้มแบริเออร์ของสถาบันเกษตรกร และหลักนำทางยางพาราธรรมชาติ ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

อ่านต่อ
banner product banproduct more
product1 product2 product3 product4
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o 2020 04 23 11 38 36 2020 04 23 11 44 38 2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร กองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการรับซื้อผลไม้ ได้แก่ มังคุด จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 27,000 กิโลกรัม หรือ 27 ตัน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการรับมอบจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
     
2020 04 20 11 27 37 safe image 12mar2563 2020 03 24 13 48 15

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่สนใจจะจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 65 คน

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้เตรียมมาตรการรับมือโดยใช้กลไกของสหกรณ์ร่วมกันระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้มีการทำข้อตกลงกับห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลไม้คุณภาพจากสหกรณ์ด้วย โดยได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้ 79 แห่ง 29 จังหวัด เพื่อรับมือในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในครั้งนี้ 

     
2020 03 02 10 52 03 2020 01 30 10 00 45 2020 01 20 13 42 50
    สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร" สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร"
     
     
     icon all cat
     

icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban mobile appcpd

ban sign good

ban Information 1

ban bomb
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

IMG ITA

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
ban popup covid
ban seed coop
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เรีกผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพิ่มเติม ในลำดับที่ 7 (สำรอง) จำนนวน 1 ราย   icon new
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร