A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88


pic komsun director
นายคมสัน จำรูญพงษ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban actcpd icon all cat

27 ตุลาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอัญชนา แก้วชื่น ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำหุบกะพง และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2563 Ms.Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ และคณะ เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2563 Ms.Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดโรงเรือน (Greenhouse) หลังที่ 2 สำหรับปลูกพืชพร้อมระบบน้ำในพื้นที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง หมู่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ

25 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

25 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสายใจไทย ในเขตนิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

25 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o 2020 04 23 11 38 36
กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร กองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการรับซื้อผลไม้ ได้แก่ มังคุด จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 27,000 กิโลกรัม หรือ 27 ตัน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการรับมอบจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน


     
2020 04 23 11 44 38 2 2020 04 20 11 27 37 safe image 12mar2563

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่สนใจจะจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 65 คน 


     
2020 03 24 13 48 15 2020 03 02 10 52 03 2020 01 30 10 00 45
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้เตรียมมาตรการรับมือโดยใช้กลไกของสหกรณ์ร่วมกันระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้มีการทำข้อตกลงกับห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลไม้คุณภาพจากสหกรณ์ด้วย โดยได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้ 79 แห่ง 29 จังหวัด เพื่อรับมือในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในครั้งนี้  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก 2,646 คน   สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร"

     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban mobile appcpd

ban Information 1
 
ban egove

ban bomb
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

IMG ITA

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
banner coopnews
 icon ebook E-book วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ ปีที่ 48 ปี 1 ตุลาคม 2563 icon new
แบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)  และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ) 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร