A- A A+

  icon intra icon fb cpd2 icon youtube cpd icon line cpd i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

 

iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 iconapp005 
         
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010
ban infoannoucement
icon all cat

new director2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban infoactcpd icon all cat

18 มิถุนายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนบูรณาการ ปี 2563 ของหน่วยงานตรวจสอบ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (ออนไลน์)

อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค - กระบือ" ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี

อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานกรรมการ นางสุมาณี พันธ์หงษ์ ผู้จัดการ โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลโดมยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปข้าวให้ก้าวทันตลาด และบรรยายพิเศษ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ผ่านระบบ Web Conference) โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2021 03 23 11 44 00 2021 02 03 14 01 26 2020 12 09 11 24 01
สหกรณ์จังหวัดนับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้บริบทใหม่ให้กับสหกรณ์จังหวัดเพื่อช่วยเติมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด ซึ่งในวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากดควิด – 19และกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ


     
2020 12 09 11 24 58 2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท

 กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

     
2020 04 23 11 38 36 2020 04 23 11 44 38 2 2020 04 20 11 27 37
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลานายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ban egove

picban ppng

ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
picsmS 253689868

newcutmachine sm

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new

“การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ”
ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) icon new

pic bigcoop
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)