A- A A+

  icon intra icon fb cpd2 icon youtube cpd icon line cpd i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat
new director2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban actcpd icon all cat

16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ผ่านการประชุมแบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3โดยมีผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

9 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น ประธานสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ

8 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระดับกรม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาทบทวนคำขออนุญาตที่ผ่านการประชุมครั้งก่อน และกำหนดแนวทางให้ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านต่อ

7 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ

7 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

7 เมษายน 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

7 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2021 03 23 11 44 00 2021 02 03 14 01 26 2020 12 09 11 24 01
สหกรณ์จังหวัดนับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้บริบทใหม่ให้กับสหกรณ์จังหวัดเพื่อช่วยเติมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด ซึ่งในวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากดควิด – 19และกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ


     
2020 12 09 11 24 58 2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท

 กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

     
2020 04 23 11 38 36 2020 04 23 11 44 38 2 2020 04 20 11 27 37
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลานายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
banner line cpd001
 
ban mobile appcpd

ban reportsurvey

ban Information 1
 
ban egove

ban ppngok23

ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
ban pic ita
pic bigcoop
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ (ทั่วไป)ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 icon new