logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(8 โหวต)

เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ( 11 กันยายน 2563 )icon new
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ( 29 พฤษภาคม 2563 )

ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) 

รายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่แจ้งเวียนขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) จำนวน 1,347 แห่ง
ไฟล์เอกสาร icon idf

ไฟล์เอกสาร icon ex 

เอกสาร 1
1.แผ่นพับ กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มสหกรณ์
2. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
3. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
4.ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
5.ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
6.ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
7.ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
8. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT

เอกสาร 2
- หน้าที่สหกรณ์
- สรุประเบียบ คกก.ปปง. ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตาม ม.13 และ ม.16 พ.ศ. 2563
บัญชีกำหนดตำแหน่งของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย
- ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS-info
- แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กม. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
- Link และ QR code เอกสารตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF สำหรับสหกรณ์
- Link และ QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อ (ระบบ APS)
- APS_training 
สรุปขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของกลุ่มสหกรณ์

1. แผ่นพับ กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มสหกรณ์
2. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
3. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์ edit
4. ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
5. ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
6. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
7. ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
8. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
9. กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CTPF edit 191162
10. แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์
11. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสมาชิก
12. แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสหกรณ์อื่น


อ่าน 8028 เวลา