logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2563 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,7 ร่วมกับนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรกาญจนดิษฐ์ จำกัด

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,7 ร่วมกับนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรกาญจนดิษฐ์ จำกัด เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง การจัดทำบัญชี และชี้แจง ทำความเข้าใจในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยให้จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563

อ่าน 296 เวลา