สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 ราย
1. ข้าราชการสังกัดส่วนกลาง จำนวน 2 ราย คือ
(1) นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
(2) นางสาวเจษฎาภรณ์ สถาปัตยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน
2. ข้าราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ราย คือ นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

CPD g

อ่าน 1992 เวลา