logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ) และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 327 - 356 จำนวน 30 ราย สำรองลำดับที่ 357 - 371 จำนวน 15 ราย

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 144 - 146 และ 149 - 150 จำนวน 5 ราย สำรองลำดับที่ 151 - 155 ,157 -162 และ 164 - 167 จำนวน 15 ราย

รวมทั้งสิ้น 65 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 1782 เวลา