logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

"ขอเชิญร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน
และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564ได้ที่ https://forms.gle/qECRvbZgEomsRVba9 หรือผ่านทาง QR Code (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

ร่าง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ.2564 >> คลิกเพื่ออ่าน

QR Code listening form

อ่าน 1307 เวลา