logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

วันที่ 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก (World Milk Day) “ดื่มนม ยิ่งดื่ม ยิ่งดี”
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญชวนทุกคนดื่มนมทุกวันเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของนม ซึ่งนมเป็นอาหารที่มีสารอาหารสำคัญ อาทิ วิตามินและแคลเซียมจากธรรมชาติ จึงทำให้ร่างกายสามารถดูดซับสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ นอกจากจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย มีผลผลิตน้ำนมโคที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอีกด้วย

189121064 1855736744621271 6885507211248280603 n

อ่าน 85 เวลา