logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(6 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 183 - 198   จำนวน 18 ราย สำรองลำดับที่ 199 - 203  จำนวน 5 ราย และ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
ในลำดับที่  9 จำนนวน 1 ราย และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) ในลำดับที่ 46 - 49 และ 51 จำนนวน 5 ราย สำรองลำดับที่ 53 และ 55 จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย 
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226  อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6.  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 3036 เวลา