logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 78 - 94  จำนวน 17 ราย สำรองลำดับที่ 95 - 99  จำนวน 5 ราย 

2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 19 จำนวน 1 ราย และสำรองลำดับที่ 20   จำนวน 1 ราย
รวมทั้งสิ้น 24 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 129 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 6880 เวลา