logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 – 5 มิถุนายน 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 4

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ได้ตรวจประเมินสหกรณ์ในเขต 7 และ 18 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก

อ่าน 363 เวลา