logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มีนาคม 2564 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เป็นประธานประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564

นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เป็นประธานประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการบริหารกรม ที่มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 423 เวลา