logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย
นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำ
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด โดยสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

 

อ่าน 501 เวลา