logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 ตุลาคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นระบบและสอดคล้องตามพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลขั้นตอนการจัดที่ดินตามกฎหมายจนครบถ้วนแล้ว และมอบหมายให้นิคมสหกรณ์บาเจาะร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสจัดทำแผนการออกเอกสารสิทธิ์. กสน.3 กสน.5 และโฉนด. โดยสำนักงาน กปร.จะรวบรวม นำเสนอท่านองคมนตรีเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

อ่าน 247 เวลา