logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 พฤษภาคม 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหา และอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับสหกรณ์

อ่าน 392 เวลา