logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มิถุนายน 2564 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการบริหารกรม ผลการตรวจราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับฟังการรายงานผล เรื่องการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 675 เวลา