logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจเขตราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที 3,4 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจเขตราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที 3,4 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบการบริการเลี้ยงวัวนมด้วยระบบชีวภาพ(วัวหลุม) ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงวัวนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) และโรงงานแปรรูปนม พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาในระดับชุมนุมสหกรณ์

อ่าน 834 เวลา