logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 พฤษภาคม 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จก. อ.นิคมพัฒนา และสหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จก. อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหา และอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับสหกรณ์

อ่าน 787 เวลา