logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกรที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

เวลา 09.30 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกรที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ซึ่งเป็แม่ข่ายร่วมกับสหกรณ์อื่นในการรับซื้อยางพาราเพื่อการจำหน่ายต่างประเทศ 100,000 ตัน พร้อมติดตามอุปกรณ์ เครื่องจักรกล สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี โดยได้เน้นย้ำให้ใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวมต่อไป

อ่าน 466 เวลา