logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ธันวาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และส่วนกลาง ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และส่วนกลาง ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง แนะนำ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแนวทางการตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำเสนอข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัด เช่น การบริหารจัดการน้ำ พืช/ สัตว์ เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตร สินค้าโอท็อปด้านการเกษตร GPP ของจังหวัด เป็นต้น

อ่าน 198 เวลา