logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสันทาน สีสา. ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม เขตตรวจราชการที่ 8, 9

นายสันทาน สีสา. ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 มีปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ได้รับคัดสรร เพียง 2 สาขา คือ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เขต 8 ได้แก่ นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว เขต 9 ได้แก่ นายบัณฑิต กลูพฤกษี สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น เขต 8 ได้แก่ นายสุทธิ มะหะเลา เขต 9 ไม่มีผู้สมัคร เป็นตัวแทนในระดับเขต เพื่อคัดสรรในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อ่าน 552 เวลา