logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 ตุลาคม 2562 พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,7 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นายสุทธิศักดิ์ โภคาพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองงานโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
ต่อมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาพื้นที่ด้านข้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการศึกษาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากกว่า 40 ชนิด ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
ปัจจุบันโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรอย่างต่อเนื่อง ครบตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์และตรงตามมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔เโดยจัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนักธรรม-บาลีของคณะสงฆ์ไทย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี-เอก และชั้นบาลี ไวยากรณ์จนถึงเปรียญธรรม ๓ ประโยค 2) หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้ มีความรู้ทั้งสองด้านและก้าวทันต่อวิทยาการทางโลกที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามเณรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้แล้วสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนได้อย่างชาญฉลาด

อ่าน 420 เวลา