logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มกราคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ดยมีนายจงรัก ยังพลขันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน ผอ.กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด โดยมีนายจงรัก ยังพลขันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน ผอ.กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการ เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงข้อร้องเรียน พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อ่าน 549 เวลา