logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 มกราคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดพังงา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดพังงา ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมด้วยในการนี้ได้แนะนำแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์กำชับให้ร่วมกันทำงานระหว่างกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริม และนำระบบ CPS มาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หลังจากนั้นลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จำกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโกดังรวบรวมยางพารา ขนาด 1,080 ตารางเมตร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561 ซึ่งได้กำชับให้สหกรณ์ดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคต

อ่าน 503 เวลา