logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มกราคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืน

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งกำชับให้ร่วมกันทำงานระหว่างกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริม โดยนำระบบ CPS มาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อ่าน 446 เวลา