logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วยนายอำพล เนื้อไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วยนายอำพล เนื้อไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าว กำลังการผลิต ขนาด 10 ตันต่อวัน พร้อมแนะนำสหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาโดยเร็ว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ

อ่าน 287 เวลา