logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผลการดำเนินส่วนใหญ่เป็นไปตาม Action Plan ที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ได้กำชับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ โดยผลการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมทั้งชี้แนะให้นำระบบ CPS มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มงาน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินตามแผนงานร่วมกันในรูปแบบของ"องค์กร" สำหรับการติดตามโครงการไทยนิยมฯ กำชับให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินตามแผนธุรกิจที่ได้จัดทำไว้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจในอนาคต
หลังจากนั้นช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามประเด็นเรื่องร้องเรียนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด และติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด

อ่าน 487 เวลา