logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีนายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

อ่าน 511 เวลา