logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2562 นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,4 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562

นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,4 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านทุจริต และเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ รวม 100 คน

อ่าน 1184 เวลา