logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรฯ

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานวัตถุประสงค์เพื่อหารือการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ปี งปม.พ.ศ. 2562 การจัดทำแผนปฏิบัติการรายสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำคำของบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี งปม.พ.ศ. 2563 ภายใต้ "แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และ "แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ"

อ่าน 470 เวลา