logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 พร้อมด้วยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1/2563)

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 พร้อมด้วยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1/2563) โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระยอง บ้านผู้ใหญ่สมควร หมู่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อ่าน 171 เวลา