logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 กรกฎาคม 2562  นายถาพ ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 10,15  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตามงานนโยบายของกรมฯ งานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 โครงการ

นายถาพ ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 10,15  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตามงานนโยบายของกรมฯ งานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 โครงการ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถไปให้คำแนะนำสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

อ่าน 298 เวลา