logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

8 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุนภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 557 เวลา