logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการ ปฏิบัติงาน การแก้ไขข้อบกพร่องและการชำระบัญชี การดำเนินงานนิคมสหกรณ์(1 แห่ง คือ นิคมสหกรณ์ชะแวะ) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยมีนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดระยอง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ต.เนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อ่าน 495 เวลา