logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 5,6 เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แผน และผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 5,6 เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แผน และผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง
เวลา 13.30 น.ลงพื้นที่พบปะผู้แทนของ สกก.เมืองพัทลุง จำกัด ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งให้แนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์ต่อจากนั้นตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ สก.โคนมพัทลุง จำกัด ซึ่งสหกรณ์ได้มีการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

อ่าน 337 เวลา